Innovation 

Management

,System

ISO 56005

ISO 56006

ISO 56007

ISO 56008

ISO 56000

ISO 56002

ISO 56003

ISO 56004

استاندارد مدیریت نوآوری

سیستم مدیریت نوآوری

ضرورت

توسعه برونداد نوآوری است

سری استاندارد ایزو ۵۶۰۰۰  (ISO 56000) دستورالعملی جدید در مورد مدیریت نوآوری است که با ساختار مشترک و سطح بالای (HLS) استانداردهای سیستم مدیریت، طراحی و تدوین شده است که قابلیت ادغام با سیستم‌های مختلف مدیریت را داراست. به عبارت دیگر می‌تواند با استانداردهای مجموعه مدیریت مانند سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) ادغام شود.

استاندارد خانواده 56000 برای تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها، کارگاه‌ها و هر شخصیت حقوقی دیگری که می‌تواند از نوآوری به توسعه و درآمد برسد؛ قابل استفاده و بهره‌برداری است.

خانواده استاندارد مدیریت نوآوری

معرفی

اجرای مناسب یک سیستم یا مکانیزم مدیریتی (مانند: سیستم مدیریت کیفیت) نیازمند آگاهی از چارچوب مفهومی و اجرایی آن سیستم و طرح ریزی متناسب آن با هر بستر مورد نظر، مانند یک سازمان، می‌باشد. از اینرو، این سند به ارائه اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن می‌پردازد. 

این سند به عنوان یک سند راهنما، کلیات یک سیستم یا مکانیزم مدیریت نوآوری کارآمد و اثربخش را ارائه می‌نماید. این کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری می‌شود که در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) قابل بهره‌برداری است.

این سند به عنوان یک سند راهنما چارچوب، روش‌ها و ابزارهای همکاری و مشارکت نوآوری را ارائه می‌نماید. در این سند به مواردی همچون: سنجش ورود به مشارکت، چالش‌های همکاری و مشارکت و تعامل بین طرفین پرداخته شده است و انواع مختلف همکاری و مشارکت نوآوری را، فارغ از نوع و اندازه سازمان، شامل می شود.

عموما استقرار یک سیستم مدیریتی کارآمد و اثربخش به دنبال ارزیابی مداوم و بهبود مستمر آن سیستم اتفاق می‌افتد. از اینرو، این سند به ارائه مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری می‌پردازد. همچنین چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی مدیریت نوآوری را فارغ از نوع نوآوری (مانند: محصول، خدمات، فرآیند و غیره) تشریح می‌کند.

مدیریت اثربخش مالکیت معنوی کلید اصلی برای پشتیبانی از فرآیند‌های نوآوی است و در هر سازمان از یک سو پایه‌ای برای حفاظت و رشد و از سوی دیگر نیرو محرکه توان رقابتی محسوب می‌شود. این سند به عنوان یک سند راهنما به چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

نوآوری در سازمان محصول تفکر نوآورانه و منتقدانه به شرایط درونی و پیرامونی است. این تفکر دارای رویکردی استراتژیک و عملیاتی است که به هوشمندی مناسب و متناسب در درون سیستم مدیریت نوآوری هر سازمان نیاز دارد. از اینرو این سند به چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

مدیریت ایده فرآیند خلق ایده‌ها و دستیابی به آن‌ها با روشی موثر و کاراست. بدیهی است که مراحل مختلفی در این فرآیند وجود دارد که روش و ابزار مناسب می‌تواند به سازمان کمک کند تا با چالش‌های کمتری مواجه باشد. این سند به ارائه چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری می‌پردازد.

گفته می‌شود ” آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد قابل مدیریت نیز نیست! ” بنابراین سازمانی که برای ذینفعان خود، در پی ایجاد ارزش از طریق نوآوری است نیازمند مدیریت یکپارچه نوآوری و ارزیابی و اندازه‌گیری مداوم سیستم مدیریت نوآوری خود می‌باشد. این سند روش‌ها و ابزارهای سنجش عملکرد و عملیات نوآوری را ارائه می‌کند. 

استاندارد 56000
اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن
بیشتر بخوانید
استاندارد 56002
کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56003
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای همکاری و مشارکت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56004
مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری، چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای طرح ارزیابی
بیشتر بخوانید
استاندارد 56005
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56006
چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56007
چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری
بیشتر بخوانید
استاندارد 56008
روش‌ها و ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد و عملیات نوآوری
بیشتر بخوانید
Previous
Next

تاملات اخیر ما

مقالات