کمیته فنی سازمان بین‌المللی استانداردسازی

TC 279

کمیته فنی سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO سازمان استاندار جهانی (ISO) در راستای تدوین استانداردهای حوزه مدیرت نوآوری و ارائه اسناد راهنمای در خصوص استقرار سیستم مدیریت نوآوری، کمیته TC 279 را تشکیل داده است. که اولین جلسه عمومی این کمیته در روزهای 4 و 5 ماه دسامبر سال 2013 ( 13 و 14 آذر ماه […]