KARVIJE

خودارزیابی سیستم مدیریت نوآوری سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو ISO 56002:2019

سیستم مجموعه از از عناصریست که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و یک هدف خاص را دنبال می کنند. خروجی سیستم نوع عملکرد آن را تعیین می نماید. از اینرو سیستم‌های مدیریت از جمله سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت نوآوری در سازمان جاری می‌شوند تا با عملکرد بهینه، سازمان را در تحقق اهدافش یاری کنند. برای تبیین و بهینه‌سازی عملکرد سیستم از چارچوب‌ها، ابزارها، روش‌ها و دستورالعمل‌های ارزیابی متناسب آن سیستم استفاده می‌شود. 

ابزار ” خودارزیابی سیستم مدیریت نوآوری سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو ISO 56002:2019 ” که توسط تیم هیات علمی کارویژه طراحی شده است به یازمان کمک می کند تا وضعیت و شکاف موجود در سیستم مدیریت نوآوری خود را ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و برای بهینه سازی، افزایش سطح موفقیت و کارایی سیستم مدیریت نوآوری اقدام کند. 

امیدواریم که این آزمون خود ارزیابی سیستم مدیریت نوآوری به شما کمک کند تا ارکان ایجاد یک سیستم مدیریت نوآوری پایدار را درک کنید.

نکات اجرای آزمون:

  • نماینده شرکت می‌بایست در خصوصی سیستم مدیریت نوآوری و فعالیت‌های نوآورانه سازمان از آگاهی مناسبی برخوردار باشد.
  • زمان آزمون حدود 10 دقیقه می‌باشد.
  • نتیجه بلافاصله پس از اتمام آزمون بررسی و نمایش داده خواهد شد.