KARVIJE

ارزیابی مدیریت نوآوری سازمانی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮی و ﺑﻘﺎی ﻧﻬﺎیی ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی آن در اﻳﺠﺎد ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن بستگی دارد. ﻧﻮآوری ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﺠﺎری و اﻣﻜﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار ﮔﺮدد و ﺑﺮای ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﻳﺠﺎد ارزش ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪگی در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮآوری و ﻧﻘﺶ آن ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ و رﻗﺎﺑتی اﻣﺮوزی، ضروریست ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ، مدیریت نوآوری در سازمان مورد ارزﻳﺎبی قرار گیرد.

ﻧﻮآوری ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮك اﺻلی ﺑﺮای ﻛﺎرآﻓﺮﻳنی و رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ دﺳـﺘﻮر ﺑـﺮای رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻮﻻنی ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنی و ﻣـﺪﻳﺮﻳتی از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧـﻮآوری ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮآوری در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﻳتی اﺷـﺎره دارد. ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎنی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮیی، اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗبی و ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳتی ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت و روﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻣﺤﺘـﻮای دﺳـﺘﻮرات و ﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎیی ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑتی اﺻلی و ﻣﻬﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮد و ﻛـﺎرایی و ﺑـﺎزده آﻧﻬـﺎ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﭘﺎﻳـﺪاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ می دهد.

مدیریت نوآوری اصلی ترین وسیله برای تحقق استراتژی های رقابتی سازمان است. چرا که محصولات و خدماتی که یک سازمان در بازار ارائه می کند، موقعیت رقابتی و عملکرد تجاری آن را شکل می دهد. نوآوری با بقا و رشد سازمان گره خورده است. نوآوری به مثابه فرآیند محوری جان بخشیدن به سازمان، نو کردن محصولات یا خدمات سازمان در جهان پیرامون و نیز تغییر در نحوه خلق و عرضه این محصولات و خدمات معرفی شده است. ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨصی از ﻧﻮآوری در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻧﻮآوری در ﺗﻤﺎمی اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﻼش و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارد. بدین ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭼـﺎرﭼﻮبی را ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎبی ﻧـﻮآوری ﺳـﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎبی ﺟﺎمعی در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮبخشی ﻧـﻮآوری در اﺑﻌﺎدی ﻛﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮآوری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ارزیابی یکی از ابزار های کلیدی در فضای مدیریت نوآوری است که می توان  با بهره گیری از این ابزار نسبت به شناسایی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری اقدام نمود و نقاط قوت یا قابل بهبود آن را بیابیم. شرکت ها در هر لحظه باید توانمندی و قابلیت های نوآورانه خود را مورد ارزیابی قرار دهند. چرا که تنها در این وضعیت می توانند شرایط رقابتی خود را حفظ کنند.

همواره برای شروع یک مسیر جدید نیازمند هدایت و مشاوره با اساتید و افراد با تجربه خواهیم بود. به همین منظور شرکت کارویژه تلاش می‌کند تا با پیمودن گام به گام مسیر نوآوری، راه‌اندازی کسب ‌وکار را برای شما جذاب و ساده‌تر کند. هیئت علمی ما با بهره گیری از تجارب ارزشمند خود و گردآوری انواع مختلفی از روش‌ها، با استفاده از مفاهیم جدید و ابزارهای معتبر و شناخته شده جهانی در حوزه نوآوری به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید ایده‌های تجاری و نوآورانه خود را عملیاتی کنید و با اطمینان خاطر در این مسیر پیش بروید.

تمامی روش‌ها، ابزارها و چارچوب‌های اجرایی خدمات “ارزیابی مدیریت نوآوری سازمانی” شرکت کارویژه به طور انحصاری توسط هیات علمی بین‌المللی این شرکت طراحی شده است. 

مدیریت نوآوری اصلی ترین وسیله برای تحقق استراتژی های رقابتی سازمان است. چرا که محصولات و خدماتی که یک سازمان در بازار ارائه می کند، موقعیت رقابتی و عملکرد تجاری آن را شکل می دهد. نوآوری با بقا و رشد سازمان گره خورده است.

نوآوری به مثابه فرآیند محوری جان بخشیدن به سازمان، نو کردن محصولات یا خدمات سازمان در جهان پیرامون و نیز تغییر در نحوه خلق و عرضه این محصولات و خدمات معرفی شده است. ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎلیتی ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ مشخصی از ﻧﻮآوری در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﻧﻮآوری در ﺗﻤﺎمی اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﻼش و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارد. بدین ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭼـﺎرﭼﻮبی را ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎبی ﻧـﻮآوری ﺳـﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎبی ﺟﺎمعی در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮبخشی ﻧـﻮآوری در اﺑﻌﺎدی ﻛﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻮآوری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

مدیریت نوآوری اصلی ترین وسیله برای تحقق استراتژی های رقابتی سازمان است. چرا که محصولات و خدماتی که یک سازمان در بازار ارائه می کند، موقعیت رقابتی و عملکرد تجاری آن را شکل می دهد. نوآوری با بقا و رشد سازمان گره خورده است.

همواره برای شروع یک مسیر جدید نیازمند هدایت و مشاوره با اساتید و افراد با تجربه خواهیم بود. به همین منظور شرکت کارویژه تلاش می‌کند تا با پیمودن گام به گام مسیر نوآوری، راه‌اندازی کسب ‌وکار را برای شما جذاب و ساده‌تر کند. هیئت علمی ما با بهره گیری از تجارب ارزشمند خود و گردآوری انواع مختلفی از روش‌ها، مفاهیم جدید و ابزارهای معتبر و شناخته شده جهانی در حوزه نوآوری به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید ایده‌های تجاری و نوآورانه خود را عملیاتی کنید و با اطمینان خاطر در این مسیر پیش بروید.

مدیران آینده‌نگری که با تفکر استراتژیک مناسب راهبرد نوآوری را به عنوان یک راهبرد مزیت ساز در اهداف و استراتژی های سازمان خود در نظر می‌گیریند، می توانند با همکاری شرکت کارویژه سیستم مدیریت نوآوری خود را مورد ارزیابی قرار داده و به رشد و توسعه پایدار دست یابند. از این رو برای اجرای ارزیابی نوآوری سازمانی می‌بایست با دفتر مرکزی شرکت کارویژه هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهند. پس از بررسی درخواست تیم ارزیابی اولیه به محل شرکت اعزام می‌شود تا با تحلیل شرایط موجود پیشنهاد همکاری و نحوه اجرای پروژه ارزیابی نوآوری سازمانی توسط این تیم مکتوب و ارائه گردد.

پس از بررسی و موافقت مدیران با پیشنهاد کارویژه، قراردادی مابین دو مجموعه منعقد می گردد. برنامه ریزی و طراحی چارچوب اجرایی که مختص شرایط طرف دوم است انجام شده و تیم اجرایی پروژه، تمامی فرآیند را تا مرحله طراحی برنامه ارزیابی و بهبود مطابق شکل پیاده سازی خواهد نمود. 

زمان اجرای پروژه ارزیابی نوآوری پس از جلسه ارزیابی اولیه و با توجه به سطح بلوغ، سیستم مدیریت نوآوری، مقیاس سازمان و دیگر شاخص های مرتبط تعیین و در پیشنهاد ارسالی به طرف دوم ارائه خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره یا هماهنگی جلسه ارزیابی اولیه با واحد هماهنگی جلسات تماس حاصل نمایید.